Eetikakoodeks

Meie klubi väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö partneritega põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Peame enda kohuseks anda panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Lähtume oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Oma tegevuses lähtume alljärgnevatest põhimõtetest:

 • Klubi eesmärgiks on ühendada aktiivseid inimesi avalikes huvides heategevusalase töö korraldamiseks Rocca al Mare piirkonnas vastavalt Lions Klubide Rahvusvahelise Liidu reeglitele.

Järgime oma tegevuses Klubi põhikirja, Lions Eesti ning rahvusvahelise Lions organisatsiooni reegleid ja toimimispõhimõtteid.

 • Klubi väljendab ja esindab oma mitmekesise liikmeskonna kaudu inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Anname oma parima, et kaasata inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 • Väärtustame oma liikmeid, kindlustame ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiame ühenduse juhtivkogud vastutavana ning reageerime nende väärtegudele. Peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

Püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

 • Kasutab saadud toetusi annetusi ning muid vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Oleme valmis ilmutama algatust ning kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

 • Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.

Me ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

 • Kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

Lähtume nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidume topeltrahastamisest.

 • Anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

Peame oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

 • Avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Informatsioon klubi missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalikustatud meie koduleheküljel www.lionsrocca.ee.

 • Suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

Oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

 • Oleme oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatud ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, et mitte kaotada sõltumatust ja avalikes huvides tegutsemise võimet.

Klubi ja selle liikmed hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtame tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 • Peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

Austame teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

 • Tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

Me ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.