Kodukord

LC Tallinn Rocca al Mare

KODUKORD

 

I. LC Tallinn Rocca al Mare (edaspidi "Klubi") tegevuse põhimõtted

1. Klubis ei tegelda poliitika- ega usuküsimustega.

2. Klubi liige ei kasuta oma ametit või ühiskondlikku positsiooni poliitiliste-, usuliste- või Klubi tegevuse eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevate muude pürgimuste eesmärgil.

3. Klubi ei osale Lions-liikumise põhimõtetest j a eesmärkidest lahknevas tegevuses.

II. Klubi liige

4. Uue liikme Klubisse astumine toimub kutsumisega Klubi liikmete poolt. Klubi liikmeks astumise avalduse esitamise eelduseks on vähemalt kahe Klubiliikme kirjalik soovitus. Soovitajad tutvustavad uue liikme kandidatuuri, võimeid ja võimalusi juhatusele. Kui juhatus leiab kandidatuuri väärilise olevat, toimub kahel järjestikusel üldkoosolekul hääletamine. Esimesel üldkoosolekul, kus kandidaatisikul puudub viibimisõigus, toimub salajane hääletus. Teisel üldkoosolekul, kus kandidaatisikul on viibimisõigus, toimub avalik hääletus. Hääletustulemus loetakse positiivseks, kui uue liikme vastuvõtmisotsuse vastu ei ole hääletanud ükski koosolekust osavõtnud või esindatud liikmetest. Ühe vastuhääle korral on uue liikme Klubisse vastuvõtmisel otsustavaks Klubi presidendi hääl. Negatiivse hääletamistulemuse korral esimesel üldkoosolekul, uut hääletusvooru järgmisel üldkoosolekul ei toimu.

5. Klubi liikmed kõnetavad üksteist "sina" - vormis eesnime järgi või kasutades väljendit "veli" või "Lion".

6. Klubi liige tasub Klubi maksud õigeaegselt. Liige, kes 2 kuu vältel pole makse tasunud, kaotab hääleõiguse ja peatub mandaat tema tegutsemiseks Klubi ametikohal. Ametivolituste peatumise ajaks määrab kohusetäitja juhatus. Viimatimainitu ei laiene Klubi presidendile ja esimesele asepresidendile, kelle kohusetäitjaks astub ametihierarhias madalamalseisev ametiisik automaatselt. Liikme õigused taastuvad võlgnevuse tasumisel, kuid see ei välista Klubi üldkoosoleku õigust maksekohustust rikkunud liige tagasi kutsuda tema ametikohalt.

7. Klubi liige osaleb aktiivselt Klubi üldkoosolekutel ja -üritustel.

8. Üldkoosolekust osavõtmise võimatusest ja selle põhjustest teatab liige Klubi presidendile või sekretärile hiljemalt üks ööpäev enne koosoleku toimumist.

9. Üldkoosolekult puudumist mõjuvatel põhjustel, ei pea Klubi liige korvama. Põhjuste mõjususe üle otsustab Klubi president.

10. Kui Klubi liige on mõjuva põhjuseta puudunud neljalt järjestikuselt üldkoosolekult või ühe aasta vältel seitsmelt üldkoosolekult, võib Klubi üldkoosolek otsustada liikme väljaarvamise Klubist. Väljaarvamine ei vabasta liiget klubi maksude tasumisest kuni klubist lahkumiseni.

11. Üldkoosolek võib Klubi liikme väljaarvamise otsustada ka juhul, kui liige ei osale aktiivselt Klubi töös või eirab Lions - liikumise põhimõtteid või rikub Klubi põhikirja või kodukorra sätteid.

12. Klubi liikmekohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohasel täitmise korral võib Klubi tail twister määrata liikmele trahvi. Ühekordse trahvi suurus ei või ületada liikmemaksu aastast summat.

III. Valimised

13. Klubi juhatus ja revident valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks.

14. Uue juhatuse liikmete ja revidendi kandidaatisikud tuleb töötavas juhatuses kirjalikult üles seada hiljemalt valimiskoosolekule eelnevaks üldkoosolekuks. Valimiskoosolekul uusi kandidaate ei esitata.

15. Valimiskoosolekust teavitab juhatus Klubi liikmeid ette vähemalt kaks nädalat.

16. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Klubi liikmetest või -esindajatest.

17. Valituks loetakse liikmekandidaat, kes on üldkoosolekult saanud rohkem poolthääli.

18. Klubi uueks presidendiks valitakse automaatselt eelmise valimisperioodi esimene asepresident ja esimeseks asepresidendiks eelmise valimisperioodi teine asepresident ning nendele ametikohtade valimisele ei laiene valimiskorra ja hääletuskvoorumi nõuded.

19. Uus juhatuse koosseis ja revident asuvad ametikohustusi täitma jooksva aasta l. juulil.

20. Juhatuse liiget ja revidenti ning üldkoosoleku otsuse alusel moodustatud Klubi muu organi ametiisikut võib mõjuval põhjusel ametist tagasi kutsuda. Tagasikutsumisotsus on vastu võetud, kui otsustuse poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud Klubi liikmetest.

IV. Toimkonnad

21. Klubi juhatuse soovitusel moodustab üldkoosolek Klubi liikmetest toimkonnad.

22. Klubi president on ametijärgselt võimalusel kõigi toimkondade liige.

23. Toimkonda juhib toimkonna liikmete poolt valitud toimkonna juhataja.

24. Toimkonna juhataja annab juhatuse koosolekul isiklikult või kirjalikult ülevaate toimkonna tööst.

25. Klubi liikmete ettepanekud ja tegevuskavad antakse läbivaatamiseks vastavale toimkonnale. Eeldatavalt suuri kulutusi nõudvad ettepanekud ja tegevuskavad esitatakse läbivaatamiseks Klubi juhatusele.

V. Koosolekud

26. Klubi korralised üldkoosolekud toimuvad iga kuu kolmandal teisipäeval Klubi ametlikus kokkusaamisekohas algusega kell 18.30.

27. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda Klubi president või juhatus omal initsiatiivil. Klubi juhatus kutsub erakorralise üldkoosoleku kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 Klubi liikmetest. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse Klubi liikmetele ette vähemalt 3 päeva.

28. Üldkoosolekuid juhib Klubi president ja protokollib Klubi sekretär.

29. Üldkoosolekul vastuvõetud otsused protokollitakse ning kohustusliku suunitlusega otsustused edastatakse täitjatele.

30. Klubi aastakoosolek kutsutakse kokku maikuus, juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Aastakoosolekul kinnitatakse Klubi aastaaruanne, kuulatakse ära juhatuse tegevusaruanne ja revidendi aruanne ning valitakse uued juhatuse liikmed ja revident.

31. Klubi koosolekule, sealhulgas juhatuse või komisjoni koosolekule, hilinemise või ebakorrektse käitumise eest koosolekul, võib Klubi tail twister määrata liikmele trahvi.

VI. Klubi tegevus- ja aruandeaasta

32. Klubi tegevus- ja aruandeaasta algab 0l.juulil ja lõpeb 30.juunil.

VII. Klubi tegutsemiskoht ja sümboolika

33. Klubi ametlikuks tegutsemis- ja kokkusaamisekohaks on restoran „Rocca al Mare“, aadressil Lillevälja 2/ Vabaõhumuuseumi tee 11, Tallinn.

34. Klubi kasutab värve ja sümboolikat, mis on tunnustatud Lions Klubide Rahvusvahelise Liidu poolt.

VIII. Klubi kodukorra muutmine

35. Klubi kodukorra täiendamine ja muutmine toimub Klubi üldkoosolekul. Muudatusotsus on vastu võetud, kui selle otsuse poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 

Käesolev kodukord on vastu võetud LC Tallinn Rocca al Mare liikmete üldkoosolekul ____.___________ 2010.a .