Põhikiri

Mittetulundusühing

TALLINN ROCCA AL MARE LIONS KLUBI

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Tallinn Rocca al Mare Lions Klubi, rahvusvahelise nimetusega LC Tallinn Rocca al Mare (edaspidi: “Klubi”) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis kuulub Lions Klubide Rahvusvahelisse Liitu ja tegutseb tema järelevalve all ning põhimõtetest lähtuvalt.

1.2. Klubi on asutatud 20. aprillil 2010. aastal.

1.3. Klubi asukoht on Tallinn, Harju maakond.

1.4. Oma tegevuses juhindub Klubi Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Lions Klubide Rahvusvahelise Liidu nõuetest.

2. EESMÄRGID

2.1. Klubi eesmärgiks on ühendada aktiivseid inimesi avalikes huvides heategevusalase töö korraldamiseks Rocca al Mare piirkonnas vastavalt Lions Klubide Rahvusvahelise Liidu reeglitele.

2.2. Oma eesmärkide elluviimiseks Klubi:

2.2.1. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd teiste heategevusorganisatsioonide ja –ühendustega, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

2.2.2. suunab ja korraldab heategevusprojektide ja –programmide koostamist kultuuri, spordi, hariduse, teaduse, tervishoiu, sotsiaalabi, keskkonnakaitse ja muid ettevõitmisi;

2.2.3. organiseerib heategevusprojektide ja –programmide eluviimist;

2.2.4. töötab välja ja viib ellu kodanikealgatuslikke projekte;

2.2.5. osutab abi eakatele, lastele, puuetega inimestele ja teiste abivajajatele;

2.2.6. informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;

2.2.7. võtab vastu toetusi ja annetusi nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistest või füüsilistest isikutelt;

2.2.8. kasutab saadud rahalisi vahendeid ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid Klubi eesmärkide saavutamiseks algatatud projektide elluviimiseks;

2.2.9. korraldab klubiüritusi;

2.2.10. teostab koostööd teiste Lions klubidega.

3. KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.2. Klubi liikmeteks on automaatselt kõik Klubi asutajad.

3.3. Edaspidi Klubi liikmeks kutsutakse. Klubi liikmeks võib astuda iga vähemalt 18-aastane isik, kes järgib ülemaailmse Lions-liikumise põhimõtteid, Klubi põhikirja ja kodukorra nõudeid, soovib osaleda Klubi tegevuses ja kellel on vähemalt kaks soovitajat Lions-liikumisest.

3.4. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab liikmete üldkoosolek vastavalt Klubi kodukorrale.

3.5. Klubist väljaastumiseks esitab Klubi liige üldkoosolekule kirjaliku avalduse.

3.6. Klubi liikme võib Klubist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui:

3.6.1. Klubi liige ei ole tähtajaks tasunud Klubi liikmemaksu;

3.6.2. eirab Lions-liikumise põhimõtteid, Klubi põhikirja või rikub korduvalt kodukorda.

3.7. Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi üldkoosolek vastavalt Klubi kodukorrale.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Klubi liikmel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul;

4.1.2. osaleda Klubi üritustel;

4.1.3. saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta;

4.1.4. valida ja olla valitud Klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

4.1.5. astuda Klubist välja.

4.2. Klubi liige on kohustatud:

4.2.1. järgima Lions-liikumise reegleid ja põhimõtteid, Klubi põhikirja ja kodukorra sätteid;

4.2.2. teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

4.2.3. tasuma õigeaegselt liikmelisusega seotud makseid.

4.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

5. JUHTIMINE

5.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.

5.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. kodukorra kinnitamine ja muutmine;

5.2.3. juhatuse liikmete, sealhulgas juhatuse esimehe (Klubi presidendi), juhatuse aseesimeeste (asepresidentide) ning Klubi sekretäri, laekuri, revidendi ja liikmeskonna toimkonna esimehe määramine ja tagasikutsumine;

5.2.4. majandusaasta aruande, revisjoniaruande, juhatuse tegevusaruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ning kinnitamine;

5.2.5. tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

5.2.6. liikmemaksu suuruse, tasumise tähtaja ja korra määramine;

5.2.7. Klubi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;

5.2.8. juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

5.2.9. Klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.2.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Klubi üldkoosoleku kutsub juhatus üldjuhul kokku üks kord kuus. Klubi juhatus peab üldkoosoleku kutsuma ka Klubi presidendi, asepresidendi või vähemalt 1/10 Klubi liikmete nõudmisel.

5.4. Klubi üldkoosoleku aeg, koht, päevakord ja otsuste eelnõud teatakse juhatuse poolt Klubi liikmetele e-posti teel vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

5.5. Klubi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest.

5.6. Üldkoosolek otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.

5.7. Klubi üldkoosolekut juhatab Klubi president või juhatuse liige.

5.8. Klubi esindab juhatus, milles on üks kuni kümme liiget. Juhatusse kuuluvad Klubi president ja asepresidendid.

5.9. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse iga majandusaasta alguses üheks aastaks.

5.10. Klubi juhatus:

5.10.1. lahendab Klubi jooksvaid probleeme ja korraldab igapäevategevust;

5.10.2. viib ellu Klubi üldkoosoleku otsuseid;

5.10.3. valmistab ette tegevuskavu ja plaane;

5.10.4. peab arvestus Klubi liikmete üle;

5.11. Klubi juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aasta jooksul. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

5.12. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.13. Klubi president:

5.13.1. juhib Klubi juhatuse esimehena juhatuse tegevust;

5.13.2. korraldab Klubi tegevust vastavalt juhatuse ja Klubi koosolekute otsustele;

5.13.3. tagab Klubi koosolekute ja juhatuse otsuste elluviimise;

5.13.4. kasutab ja käsutab Klubi vara vastavalt Klubi koosolekul kinnitatud aastaeelarvele ning juhatuse otsustele;

5.13.5. avab pangaarveid ja teostab teisi Klubi eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5.14. Klubi esindavad kõigis õigustoimingutes Klubi president Klubi juhatuse esimehena üksi või teised juhatuse liikmed ühiselt.

6. MAJANDUSTEGEVUS JA KLUBI VARA

6.1. Klubi vara tekib liikmemaksudest, Klubi tegevusest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest.

3.1. Klubi liikmelisus on vabatahtlik ja ei ole üleantav.    6.2. Varasid kasutatakse Klubi põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

   6.3. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste ees talle kuuluva varaga.

6.4. Klubi vara arvestuse ja raamatupidamise pidamiseks valitakse Klubi üldkoosolekul üheks aastaks laekur, kes on aruandekohustuslik Klubi üldkoosoleku ees.

6.5. Klubi majandustegevuse kontrollimiseks valitakse Klubi üldkoosolekul üheks aastaks revident, kes on aruandekohustuslik Klubi üldkoosoleku ees. Revident viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni. Revidendil on õigus nõuda juhatuselt raamatupidamisaruannet ja kontrollida finantsdistsipliini täitmist juhatuse poolt.

6.6. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

6.7. Klubi majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

6.8. Pärast majandusaasta lõppu esitab juhatus üldkoosolekule raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. 

7. KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Klubi lõpetab oma tegevuse:

7.1.1. üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletas vähemalt 2/3 Klubi liikmetest;

7.1.2. kohtu otsuse alusel;

7.1.3. muul seaduses sätestatud alusel.

7.2. Klubi tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse Klubi koosolekul likvideerijad.

7.3. Likvideerijad:

7.3.1. lõpetavad Klubi tegevuse;

7.3.2. saadavad Klubi lõpetamise teate Lions Klubide Rahvusvahelisele Liidule kolme päeva jooksul alates lõpetamise otsuse vastuvõtmise päevast;

7.3.3. avaldavad Klubi lõpetamise teated seadusega ettenähtud väljaannetes;

7.3.4. rahuldavad võlausaldajate nõuded.

7.4. Klubi tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab likvideerijad kohus.

7.5. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle teisele sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7.6. Klubi üldkoosolek kinnitab likvideerimise lõppbilansi ja likvideerimisaruande.

7.7. Likvideerijad esitavad avalduse Klubi kustutamiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

7.8. Klubi ühinemine ja jagunemine toimub seadusega ettenähtud korras.

Kinnitatud Klubi üldkoosolekul 20.04.2010. aastal.

Klubi liikmete nimed ja allkirjad